​​Tiếng Việt (Vietnamese)

Định nghĩa về ăn hiếp, quấy rối, phân biệt đối xử và bạo lực
Fact sheet: Definitions of bullying, harassment and discrimination (PDF, 259KB)
Word version (DOC, 303KB)

NHỮNG SỐ LIỆU CHÍNH VỀ ĂN HIẾP VÀ BẠO LỰC
Fact sheet: Key facts about bullying and violence (PDF, 303KB)
Word version (DOC, 166KB)

Những hình thức ăn hiếp
Fact sheet: Types of bullying (PDF, 296KB)
Word version (DOC, 175KB)

NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA ĂN HIẾP
Fact sheet: Signs of bullying (PDF, 384KB)
Word version (DOC, 169KB)

CẦN LÀM GÌ NẾU BẠN ĐANG BỊ ĂN HIẾP​
What to do if you are being bullied (PDF, 225KB)
Word version (DOC, 171KB)